Ocena ryzyka zawodowego

W niektórych sprawach nie warto ryzykować

Ocena ryzyka zawodowego – definicja

Ocena ryzyka zawodowego związana jest z regularnym i metodycznym badaniem wszelkich aspektów i cech wykonywanej pracy. Ocena ryzyka zawodowego musi być przeprowadzona w celu stwierdzenia zagrożeń w środowisku pracy. Zagrożenia związane z ryzykiem zawodowym mogą przybierać najróżniejsze formy, głównie są to zagrożenia zdrowia, i życia.

Wyłącznie prawidłowe oszacowanie ryzyka zawodowego umożliwia podjęcie trafnych decyzji związanych z jego ograniczaniem.

Na identyfikowanie zagrożeń wpływ ma zarówno audyt wśród pracowników, jak i weryfikacja warunków w środowisku pracy.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma ryzyko zawodowe?

 Ryzyko zawodowe wiąże się z szeregiem czynników obecnych w pracy.

Na ryzyko podejmowane przez pracowników wykonujących swoje codzienne zadania może wpływać:

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, możliwość poślizgnięcia się, praca w warunkach wysokiego zapylenia powietrza lub skażenia go niebezpiecznymi dla zdrowia gazami. Na ryzyko zawodowe może składać się również nieprawidłowe oświetlenie przestrzeni roboczej.

Poprawne przystosowanie środowiska pracy pomaga przeciwdziałać nieszczęśliwym wypadkom mającym miejsce w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium ENVILAB-EKO ocenia ryzyko zawodowe w zakładach pracy wedle tabelarycznego porównywania go z Polską Normą PN-N-18002 (“Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”, PKN styczeń 2000).

W ramach stosowanej metodyki pomiarowej możemy realizować również badania metodą Grafu Ryzyka, metodą JSA lub metodą PHA.

Nasze laboratorium przeprowadza badania oceny ryzyka zawodowego na terenie całej Polski.

    Normy i zapisy prawne określające przeprowadzaną ocenę ryzyka zawodowego:

    Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana przez nasze laboratorium ENVILAB-EKO oparta jest na zaleceniach Polskiej Normy PN-N-18002 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”. W normie tej podano ogólne wytyczne związane z przeprowadzaniem badań ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

      Pilnie potrzebujesz pomiaru?

      Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.