Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Bezpieczne środowisko pracy

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – definicja

Praca przy urządzeniach i maszynach elektrycznych obecnych w zakładach pracy niesie za sobą ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Porażenie może następować zarówno poprzez dotyk pośredni, jak i bezpośredni. Najczęstszymi przyczynami porażeń są: nieprzestrzeganie BHP, uszkodzenie izolacji oraz wady budowy i ochrony urządzeń i maszyn.

W ramach ochrony przeciwporażeniowej wyróżniamy ochronę przed dotykiem bezpośrednim – podstawową i pośrednim, czyli dodatkową. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim wiąże się przede wszystkim z uniemożliwieniem pracownikom dotyku części czynnych obiektów elektrycznych (części znajdujących się pod napięciem w czasie znamionowej pracy urządzenia lub maszyny).

Ochrona przed dotykiem pośrednim dotyczy przede wszystkim z zapobieganiem skutkom dotknięcia części przewodzących dostępnych maszyny lub urządzenia. Części przewodzące dostępne znajdują się pod napięciem wyłącznie w warunkach zakłóceniowych.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma porażenie prądem elektrycznym?

Przepływ prądu elektrycznego przez organizm człowieka wiąże się z poważnym zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego. Prąd elektryczny przepływając przez organizm, zaburza funkcjonowanie wielu układów i ośrodków, między innymi nerwowego, krwionośnego i oddechowego.

Do najpoważniejszych skutków przepływu energii elektrycznej nalezą skurcze mięśni, zakłócanie prawidłowego rytmu serca, poparzenia wewnętrzne i zewnętrzne, utrata przytomności, uniemożliwienie oddychania. Powstały przy zwarciach łuk elektryczny stanowi silne źródło ciepła i promieniowania UV. Łuk elektryczny może powodować trwałe uszkodzenie wzroku i oparzenia.

Stopień destrukcyjnej siły energii elektrycznej przepływającej przez organizm ludzki determinowany jest przez kilka parametrów. Do najważniejszych z nich zaliczamy: natężenie prądu elektrycznego, czas jego przepływu, droga przepływu, warunki środowiskowe (wilgotność, temperatura), rezystancja ciała.

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium ENVILAB-EKO realizuje pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej metodą impedancji pętli zwarcia miernikami do badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieciach nn z punktem neutralnym.

Podczas sprawdzania parametrów sieci, mierzymy ciągłość obwodów, rezystancję uziemienia, napięcie robocze oraz impedancję pętli zwarcia.

Nasze laboratorium przeprowadza badania na terenie całej Polski.

  Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania ochrony przeciwporażeniowej:

  Przeprowadzane pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonujemy na podstawie obowiązujących zapisów i norm prawnych. Są to:

  • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.
  • PN-IEC 60364-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
  • PN-HD 384.6.61 S2:2006(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009, nr 56,poz. 461).
  • PN-E-04700:1998/+Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
  • Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. z dnia 4 września 1987 r., Nr 25, poz. 200) (w): Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.
  • PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych (oryg.).

   Pilnie potrzebujesz pomiaru?

   Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.