Badania poziomu dźwięku i hałasu

Badania poziomu dźwięku i hałasu

By słuchać i słyszeć.

Badania poziomu dźwięku i hałasu

Definicja

Badania poziomu dźwięku i hałasu

Poziom dźwięku – zwany również hałasem – ogólnie określa się niepożądane i uciążliwe drgania ośrodka sprężystego wpływającego na ośrodek słuchowy człowieka. Wedle Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy hałas to taki poziom dźwięku, który jest w stanie doprowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodka słuchu lub innego elementu zdrowia człowieka. Nadmierny poziom dźwięku może prowadzić do utraty słuchu i przyczynić się do wypadku podczas pracy.

Hałas to drgania cieczy, gazów lub ośrodków stałych, które wywołują zmianę ciśnienia (zaburzają równowagę ośrodka). Ciśnieniem referencyjnym w przypadku badania poziomu dźwięku jest ciśnienie atmosferyczne. Drgania przenoszone są przez strukturę ośrodka, emitując fale akustyczne.

Różnicę między ciśnieniem w ośrodku w chwili przechodzenia przez niego fali akustycznej a ciśnieniem referencyjnym (atmosferycznym) wyraża się w Pa. Pomiary ciśnienia dokonywane są w skali logarytmicznej ciśnienia akustycznego, wobec czego badania poziomu dźwięku opierają się na pomiarze poziomu ciśnienia akustycznego Lp w decybelach.

Hałas klasyfikuje się ze względu na częstotliwość drgań ośrodka. Wedle tego podziału wyróżnia się hałas ultradźwiękowy oraz hałas infradźwiękowy. Drgania ośrodka o niskich częstotliwościach nazywane są infradźwiękami ( 1- 20 Hz). Drgania ośrodka o wysokich częstotliwościach to ultradźwięki (10 000 – 100 000 Hz).

Ludzkie ucho słyszy dźwięki w spektrum od 20 do 20 000 Hz.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma hałas w środowisku pracy?

Zbyt wysoki poziom dźwięków – zarówno infradźwięków, jak i ultradźwięków – przyczynia się do występowania zagrożeń, które dzieli się na dwie kategorie:

Zagrożenia dla narządu słuchu

Do nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu dochodzi zwykle po przekroczeniu poziomu dźwięku oscylującego powyżej 80 dB. Podstawową reakcją obronną jest podwyższenie progu słyszalnego. Co więcej, impulsowy hałas na poziomie 130 – 140 dB może przyczynić się do powstawania ubytków w błonie bębenkowej.

Zagrożenia wpływające na inne ośrodki, zmysły i narządy w organizmie człowieka

Do takich zagrożeń wynikłych ze zbyt dużego poziomu dźwięku należą:

 • Rozproszenie uwagi i koncentracji
 • Zmiana częstotliwości skurczów serca i ciśnienia krwi
 • Zaburzanie pracy gruczołów wydzielania zewnętrznego
 • Wpływ na perystaltykę jelit i żołądka
 • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
Wyposażenie

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO wyposażone jest w aparaturę pomiarową zdolną do przeprowadzania kompleksowej oceny i badań poziomu dźwięku. Dysponujemy nowoczesną i w pełni profesjonalną aparaturą pomiarową, w której skład wchodzi całkujący miernik poziomu dźwięku typ SVAN 971 nr 74306, wytwórca SVANTEK, z przedwzmacniaczem typ SV 18 nr 72395, wytwórca SVANTEK, z mikrofonem typ 7052E nr 70735, wytwórca ACO

Za pomocą tego urządzenia mierzymy:

 • Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
 • Maksymalny poziom dźwięku A
 • Szczytowy poziom dźwięku C

Pomiar hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Pomiar hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub przeznaczonych na pobyt ludzi wykonywane są zgodnie z normą PN/87/B-02156. Norma jest wycofana ze zbioru Polskich Norm, lecz jest powołana w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.), co wymusza jej stosowanie.

Norma dotyczy pomiarów hałasu:

 • przenikającego do pomieszczeń od poszczególnych instalacji budynku np. wentylacja, winda
 • od urządzeń i instalacji działających w pomieszczeniach nie związanych z funkcjonowaniem budynku
 • od urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz budynku.
Normy

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane pomiary hałasu w środowisku pracy:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.). 
 2.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33 poz. 166, z późn. zm.) 
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05 sierpnia 2005 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157 poz. 1318). 
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034)

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top