Ocena obciążenia pracą fizyczną

Profesjonalne badania wysiłku fzycznego pracowników

Ocena obciążenia pracą fizyczną – definicja

Każda wykonywana praca wiąże się z obciążeniem biologicznym organizmu ludzkiego. Obciążenie pracą fizyczną to zaraz po obciążeniu psychicznym, jeden z dwóch elementów składających się na ogólne obciążenie pracą pracownika. Wydatek energetyczny to ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania czynności roboczej. Jest jednym z podstawowych elementów określających ciężkość pracy fizycznej na stanowiskach roboczych.

Mianem wysiłku fizycznego określa się pracę mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. Jednak w każdej pracy fizycznej występuje pewne obciążenie psychiczne związane z zaangażowaniem procesów myślowych i ośrodkowego układu nerwowego.

Analiza obciążenia fizycznego składa się na weryfikację stopnia obciążenia dynamicznego oraz statycznego. Obciążenie dynamiczne wiąże się z aktywnością ruchową, natomiast obciążenie statyczne z długotrwałym napięciem mięśni – np. przy zajmowaniu długotrwałej, wymuszonej pozycji ciała. Ogólnie obciążenie fizyczne określa się wydatkiem energetycznym wyrażanym w kcal lub kJ.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma obciążenie pracą fizyczną?

Zmęczenie fizyczne wiąże się ze zredukowaniem efektywności i wydajności pracownika. Poza tym zwiększa ryzyko wypadków przy pracy.

Do podstawowych objawów zmęczenia należy wyczerpanie organizmu, pocenie się, pogorszenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, zaburzenia koncentracji.

Skrajne zmęczenie pracą fizyczną może nieść poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracownika.

Metodyka badawcza ENVILAB-EKO.

Laboratorium ENVILAB-EKO realizuje szacowanie obciążenia pracą fizyczną metodą tabelaryczną G. Lehmanna. Metoda ta opiera się na szacowaniu wydatku energetycznego dla poszczególnych wykonywanych czynności przez pracownika.

Pierwszym etapem metody jest ocena obciążenia statycznego, natomiast w drugim etapie ocenia się obciążenie dynamiczne. Wydatek energetyczny to suma wydatku z obydwu szacowanych etapów.

 

Nasze laboratorium przeprowadza badania obciążenia pracą fizyczną we Wrocławiu oraz na życzenie w innych miastach Polski.

 

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane pomiary obciążenia pracą fizyczną:

Podstawą szacunków obciążenia pracą fizyczną przeprowadzanych przez laboratorium ENVILAB-EKO są zapisy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. DzU 2000 nr 26, poz. 313; DzU 2000 nr 82, poz. 930; DzU 2009 nr 56, poz. 462.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. DzU nr 200, poz. 2047; DzU 2005 nr 136, poz. 1145; DzU 2006 nr 107, poz. 724.
 • PN-EN 1005-5:2007 Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń (oryg.). Wprowadza: EN 1005-5:2007.
 • PN-EN 1005-4+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny (oryg.). Wprowadza: EN 1005-4:2005+A1:2008.
 • PN-EN 1005-3+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn (oryg.). Wprowadza: EN 1005-3:2002+A1:2008.
 • PN-EN 1005-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części. Wprowadza: EN 1005 2:2003+A1:2008.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U. Nr 114, poz.545, z 2002 r. Nr 127, poz.1092.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o emeryturach pomostowych.

  Pilnie potrzebujesz pomiaru?

  Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.