Badania czynników chemicznych

Bezpieczna praca z substancjami chemicznymi

Badania czynników chemicznych – definicja

Regularne przeprowadzanie badań związanych z narażeniem środowiska pracy na substancje chemiczne jest jednym z istotniejszych aspektów zapewnienia prawidłowych warunków pracownikom.

Dzięki znajomości występujących w środowisku stężeń różnorodnych, szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu, możliwe jest przewidywanie konsekwencji zdrowotnych, a także wdrażanie procedur profilaktycznych redukujących ryzyko zawodowe.

Najpowszechniejszą drogą wchłaniania chemicznych substancji do organizmu człowieka jest układ oddechowy. Wobec tego pomiary opierają się na przeprowadzaniu badań stężeń czynników chemicznych w powietrzu.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają czynniki chmiczne?

Wpływ czynników chemicznych na organizm człowieka determinowany jest przez owe czynniki. Substancje chemiczne mogą mieć najróżniejsze właściwości i wpływać w wieloraki sposób na zdrowie pracownika.

Czynniki chemiczne mogą mieć działanie: wybuchowe, utleniające, łatwopalne, toksyczne, szkodliwe, żrące, rakotwórcze, mutagenne, wpływające na układ rozrodczy, wpływające na układ oddechowy itd. Niektóre czynniki chemiczne mogą wpływać na zaburzenia równowagi, koncentracji i ogólne samopoczucie. Inne mogą działać na psychikę pracownika.

W ramach badań stężeń czynników chemicznych możliwe jest przeprowadzanie pomiarów oraz ocenianie wpływu substancji chemicznych pod kątem:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • porównywania realnych warunków pracy z przepisami,
 • oceny skuteczności procesów technicznych redukujących stężenia chemiczne w środowisku pracy,
 • szacowania efektywności procesu technologicznego.
W ramach pomiarów stężeń czynników chemicznych laboratorium ENVILAB-EKO przeprowadza następujące badania (kliknij by rozwinąć)
 • Stężenia i zawartości amoniaku w zakresie: 3 – 60 mg/m3; metodą spektrofotometryczną (dokument odniesienia: PN-Z-04041:1971).
 • Stężenia i zawartości siarkowodoru w zakresie: 2 – 16 mg/m3; metodą spektrofotometryczną (dokument odniesienia: PN-Z-04015-13:1996).
 • Stężenia i zawartości metanolu w zakresie: 0,8 – 900 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-81/Z-04028.01).
 • Stężenia i zawartości acetonu w zakresie: 10 – 2000 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-79/Z-04057.01).
 • Stężenia i zawartości ksylenu – mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4, w zakresie: 1,67 – 600 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-78/Z-04116.01).
 • Stężenia i zawartości etanolu w zakresie: 33,33 – 2000 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: EV-PB-4 wydanie 1 z dnia 02.01.2017 r.).
 • Stężenia i zawartości butanu-1-olu w zakresie: 1,67 – 600 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04155-3:1994).
 • Stężenia i zawartości 2-metylopropanu-1-olu w zakresie: 0,67 – 450 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-86/Z-04155/02).
 • Stężenia i zawartości octanu etylu i octanu n-butylu w zakresie: 3,33 – 1800; 2850 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-78/Z-04119/01).
 • Stężenia i zawartości toluenu w zakresie: 1,67 – 600 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.35 – 44).
 • Stężenia i zawartości 2-butoksyetanolu w zakresie: 1,67 – 300 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: EV-PB wydanie nr 1 z dnia 02.01.2017 r.).
 • Stężenia i zawartości benzenu w zakresie: 1,67 – 300 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04016-10:2005).
 • Stężenia i zawartości benzyny ekstrakcyjnej w zakresie: 3,33 – 2000 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-81/Z-04134.02).
 • Stężenia i zawartości benzyny do lakierów w zakresie: 2,5 – 2700 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-81/Z-04134.03).
 • Stężenia i zawartości nafty w zakresie: 1,67 – 900 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-92/Z-04227/02).
 • Stężenia i zawartości metakrylanu metylu w zakresie: 1,67 – 900 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-92/Z-04113/09).
 • Stężenia i zawartości etylobenzenu metylu w zakresie: 3,33 – 1200 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.35 – 44).
 • Stężenia i zawartości heksanu w zakresie: 1,33 – 215 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04136-3:2003).
 • Stężenia i zawartości cykloheksanonu w zakresie: 0,67 – 240 i 5 – 2700 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04447:2014-06, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.35 – 44).
 • Stężenia i zawartości heptanu w zakresie: 3,33 – 2000 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004 nr 4(42) s. 67-73).
 • Stężenia i zawartości octanu winylu w zakresie: 0,25 – 90 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-87/Z-04178/02).
 • Stężenia i zawartości akrylonitrylu w zakresie: 0,13 – 30 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04113-12:2005).
 • Stężenia i zawartości dichlorometanu w zakresie: 1,33 – 270 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-83/Z-04110/02).
 • Stężenia i zawartości trimetylobenzenu – mieszanina izomerów w zakresie: 0,5/0,6/0,8 – 510 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04016-4:1998).
 • Stężenia i zawartości tetrahydrofuranu w zakresie: 2,5 – 900 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2015 nr 4(86), s. 191-202).
 • Stężenia i zawartości butan-2-olu w zakresie: 5 – 1350 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-Z-04155-4:1996).
 • Stężenia i zawartości propan-2-olu w zakresie: 5,56 – 2000 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-92/Z-04224/02).
 • Stężenia i zawartości kwasu octowego w zakresie: 1,67 – 90 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-92/Z-04224/02).
 • Stężenia i zawartości etrachloroetenu w zakresie: 0,66 – 510 mg/m3; metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID (dokument odniesienia: PN-78/Z-04118.01).

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

aboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO do badań stężeń i czynników chemicznych wykorzystuje kompleksową aparaturę pomiarową. Do badania stężeń substancji chemicznych wykorzystujemy:

 • Cyfrowy miernik przepływu Gilibrator-2
 • Spektrometr UV-1800
 • Wagę cyfrową RadWag
 • Wagę nieautomatyczną, elektroniczną RadWag
 • Miernik gazów ALTER typ GasHunter
 • Chromatograf gazowy Agilent 7820A
 • Aspirator indywidualny GILIAN GilAir 3

Pomiarów dokonujemy na terenie całej Polski.

  Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badanie stężeń czynników chemicznych:

  Do najważniejszych norm i zapisów prawnych określających przeprowadzanie badań stężeń czynników chemicznych możemy zaliczyć normę polską PN-Z-04008-7:2002 „Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. Kolejną obowiązującą normą jest PN-EN 689:2018-07 „Narażenie na stanowiskach pracy – Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne – Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”.

   Pilnie potrzebujesz pomiaru?

   Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.