Badania stężenia pyłu

Badania stężenia pyłu

Pyły nie mają przed nami tajemnic.

Badania stężenia pyłu

Definicja

Pomiary stężenia pyłu

Pył to dyspersyjny, dwufazowy układ. Pył odznacza się różnymi wielkościami ziaren, składem mineralogicznym i chemicznym. Ziarna występujące w pyle możemy podzielić ze względu na tempo opadania oraz – co za tym idzie – średnicę aerodynamiczną.

Ziarna obecne w pyle, które charakteryzują się średnicą ziaren większą od 20 μm, opadają szybciej od ziaren o średnicy mniejszej od 20 μm. Tempo opadania uzależnione jest od stopnia działania sił ciężkości. Pył o ziarnach mniejszych od 20 μm jest pyłem zawieszonym i to właśnie ten rodzaj pyłu poddaje się badaniom pomiarowym.

Stężenie pyłu mierzone jest jako stosunek masy (lub objętości) ziaren do masy (lub objętości) powietrza, w którym się znajdują.

Ze względu na działanie na organizm człowieka, pyły możemy podzielić na:

 • Pyły kancerogenne
 • Pył alergizujące
 • Pyły drażniące
 • Pył zwłókniające

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma pył?

Zbyt duże stężenie pyłu w powietrzu stanowi poważne niebezpieczeństwo dla organizmu człowieka. Parametry, które determinują skutki działania pyłu to: stężenie pyłu, skład chemiczny, struktura krystaliczna, rozpuszczalność pyłu w płynach ustrojowych, a także wymiary cząstek.

Pył przedostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i może powodować: uszkodzenie błon śluzowych, pylicę płuc, choroby uczuleniowe, a nawet nowotworowe. 

Nasze laboratorium ENVILAB-EKO wykonuje pomiary w zakresie poboru i oznaczania pyłu:

 • Frakcji wdychalnej,
 • Frakcji respirabilnej,
 • Respirabilne sztuczne włókna mineralne,
 • Respirabilne włókna azbestu.
Wyposażenie

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO do badań wykorzystuje wyłącznie najnowocześniejszą i najskuteczniejszą aparaturę pomiarową.

Do badania stężeń pyłów wykorzystujemy:

 • Cyfrowy miernik przepływu Gilibrator-2
 • Wagę elektroniczną RADWAG
 • Aspirator Indywidualny GILIAN GilAir 3 z modułem niskich przepływów

Pomiary pyłu/aerozolu i powietrza wykonywane przez laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO są zgodne z dokumentami odniesienia: PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004, PN-Z-04507:2022-05, PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08, PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 oraz według procedur badawczych (EV-PB-1 – wydanie 2 z dnia 01.04.2021 r., EV-PB-12 wydanie 2 z dnia 22.02.2022 r.)

Procedury i normatywy określone są szczegółowo w zakresie akredytacji.

Normy

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania stężenia pyłu:

Nasze laboratorium mieszczące się we Wrocławiu przeprowadza badania stężenia pyłu zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Wymagania prawne związane z badaniami stężeń i innych czynników pyłowych środowiska pracy regulują również:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z Kodeksu Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz 2011r. nr 173, poz. 1034)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33 poz. 166, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1488)

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top