Badania stężenia pyłu

Pyły nie mają przed nami tajemnic

Pomiary stężenia pyłu – definicja

Pył to dyspersyjny, dwufazowy układ. Pył odznacza się różnymi wielkościami ziaren, składem mineralogicznym i chemicznym. Ziarna występujące w pyle możemy podzielić ze względu na tempo opadania oraz – co za tym idzie – średnicę aerodynamiczną.

Ziarna obecne w pyle, które charakteryzują się średnicą ziaren większą od 20 μm, opadają szybciej od ziaren o średnicy mniejszej od 20 μm. Tempo opadania uzależnione jest od stopnia działania sił ciężkości. Pył o ziarnach mniejszych od 20 μm jest pyłem zawieszonym i to właśnie ten rodzaj pyłu poddaje się badaniom pomiarowym.

Stężenie pyłu mierzone jest jako stosunek masy (lub objętości) ziaren do masy (lub objętości) powietrza, w którym się znajdują.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma pył?

 

Zbyt duże stężenie pyłu w powietrzu stanowi poważne niebezpieczeństwo dla organizmu człowieka. Parametry, które determinują skutki działania pyłu to: stężenie pyłu, skład chemiczny, struktura krystaliczna, rozpuszczalność pyłu w płynach ustrojowych, a także wymiary cząstek.

Pył przedostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i może powodować: uszkodzenie błon śluzowych, pylicę płuc, choroby uczuleniowe, a nawet nowotworowe. 

Ze względu na działanie na organizm człowieka, pyły możemy podzielić na:

 • Pyły kancerogenne
 • Pył alergizujące
 • Pyły drażniące
 • Pył zwłókniające

Nasze laboratorium ENVILAB-EKO wykonuje pomiary w zakresie poboru i oznaczania pyłu:

 • Frakcji wdychalnej,
 • Frakcji respirabilnej,
 • Respirabilne sztuczne włókna mineralne,
 • Respirabilne włókna azbestu.

Pomiary pyłu i powietrza wykonywane przez laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO są zgodne z dokumentami odniesienia: PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004, PN-91/Z-04030.05, PN-91/Z-04030.06 i EV-PB-1 – wydanie 2 z dnia 01.04.2021 r.

Procedury i normatywy określone są szczegółowo w zakresie akredytacji.

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO do badań wykorzystuje wyłącznie najnowocześniejszą i najskuteczniejszą aparaturę pomiarową.

Do badania stężeń pyłów wykorzystujemy:

 • Cyfrowy miernik przepływu Gilibrator-2
 • Wagę elektroniczną RADWAG
 • Aspirator Indywidualny GILIAN GilAir 3 z modułem niskich przepływów

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania stężenia pyłu:

Nasze laboratorium mieszczące się we Wrocławiu przeprowadza badania stężenia pyłu zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Wymagania prawne związane z badaniami stężeń i innych czynników pyłowych środowiska pracy regulują również:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z Kodeksu Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz 2011r. nr 173, poz. 1034)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33 poz. 166, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1488)

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.