Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Zasady ochrony prywatności

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZAKTUALZWANA ZE SKUTKIEM OD 25 Maja 2018 r.

Niniejsza Polityka prywatności Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski („ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski”) postępuje z danymi osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem stron internetowych, stron mobilnych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i produktów cyfrowych kontrolowanych przez ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski, które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności (dalej łącznie jako „Strony ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski”). ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Stron ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski, które nie zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do stron osób trzecich, do których prowadzą Strony ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski, które zamieszczone są na stronie www.envilab-eko.com.

Administratorem danych i operatorem Serwisu jest ENVILAB-EKO NIP: 948 171 06 35 , tel. 504 299 080 adres e-mail: biuro@envilab-eko.com  (dalej „ENVILAB-EKO.” lub „Administrator”).

ENVILAB-EKO dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. ENVILAB-EKO prowadząc Serwis, stosuje środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez ENVILAB-EKO danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

ENVILAB-EKO przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych użytkowników Serwisu i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i te, dotyczące plików cookie.

ENVILAB-EKO zabezpiecza dane osobowe przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW.ENVILAB-EKO.COM

 1. Administrator  zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustaw regulujących zasady RODO w polskim porządku prawnym.
 2. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 3. przetwarzane zgodnie z prawem;
 4. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 5. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Dane osobowe podane w zapytaniu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika Serwisu  – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 4. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować drogą korespondencyjną na adres : ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski , ul. bp Bernarda Bogedaina 3, 50-514 Wrocław.
 7. W oparciu o dane użytkownika ENVILAB-EKO zastrzega że  może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją usług na rzecz użytkowników Serwisu.

COOKIES

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 2. Przy pierwszej wizycie na stronie www.envilab-eko.com  użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies i Administrator prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w plikach cookies.

Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na pliki cookies, to pliki te nie będą przetwarzane.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
  2. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ENVILAB-EKO  zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób przejrzysty i zrozumiały

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej usługi pogotowia pomiarowego, odbierz dokumentację najszybciej jak to możliwe.

To top