Pomiary Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza

Profesjonalne pomiary Emisji na terenie Polski

Pomiary emisji gazów odlotowych zanieczyszczeń do powietrza

Laboratorium ENVILAB-EKO oferuje bardzo szeroki akredytowany przez PCA zakres pomiarów gazów odlotowych do atmosfery.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi pomiarowemu oraz doświadczonemu Zespołowi specjalistów z powodzeniem dostarczamy dla renomowanych polskich i międzynarodowych Firm  usługi związane z obowiązkowymi i cyklicznymi pomiarami emisji gazów do atmosfery. 

 

Dlaczego ENVILAB-EKO?

Wyróżnia Nas nie tylko profesjonalizm i zaawansowana technologia lecz i przede wszystkim dbałość o jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  terminowość Naszych opracowań.

Zakres Pomiarów Emisji Gazów do Atmosfery

1. Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych dla ciśnienia dynamicznego >10 Pa metodą spiętrzeniową wg PN-Z-04030-7:1994 ( jest to pomiar tzw. przepływów w kominach i kanałach wentylacyjnych)

2. Pomiar stężenia pyłu w gazach odlotowych wg PN-Z-04030-7:1994

3. Pomiar stężenia w gazach odlotowych wg PN-ISO 10396:2001

· ditlenku siarki (SO2)
· tleneku węgla (CO)
· ditlenku węgla (CO2)
· tlenu (O2)
· tlenku azotu (NO)
· ditlenku azotu (NO2)
· tlenków azotu (NOx)

4. Pobieranie i oznaczanie w gazach odlotowych

·  ditlenku siarki (SO2)
· tleneku węgla (CO)

5. Pobieranie CHLOROWODORU (HCl) wg PN-EN 1911:2011

  6. Pobieranie i oznaczanie próbek gazów odlotowych do oznaczenia substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005.

   · metanolu
   · acetonu
   · ksylenu – mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4
   · etanolu
   · butanu-1-olu
   · 2-metylopropanu-1-olu
   · octanu etylu
   · octanu n-butylu
   · toluenu
   · 2-butoksyetanolu
   · benzenu
   · styrenu
   · metakrylanu metylu
   · etylobenzenu
   · heksanu
   · cykloheksanonu
   · cykloheksanu
   · heptanu
   · octanu winylu
   · akrylonitrylu
   · dichlorometanu
   · trimetylobenzenu
   · tetrahydrofuranu
   · butan-2-olu
   · propan-2-olu
   · kwasu octowego
   · tetrachloroetenu

   7. Pobieranie FLUOROWODORU (HF) wg ISO 15713:2006

    Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

    Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

    • Pyłomierze
    • Analizatory
    • Spektrofometry
    • Chromatografy

    Dzięki zapleczu w postaci laboratorium analitycznego – analizy chromatograficzne oraz spektrofotometryczne  wykonujemy głównie we własnym zakresie.

    Oferujemy również profesjonalne przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wyznaczania odcinków pomiarowych.

    Pilnie potrzebujesz pomiaru?

    Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.