Pomiary Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza

Profesjonalne pomiary Emisji na terenie Polski

Pomiary emisji gazów odlotowych zanieczyszczeń do powietrza

Laboratorium ENVILAB-EKO oferuje bardzo szeroki akredytowany przez PCA zakres pomiarów gazów odlotowych do atmosfery.

Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi pomiarowemu oraz doświadczonemu Zespołowi specjalistów z powodzeniem dostarczamy dla renomowanych polskich i międzynarodowych Firm  usługi związane z obowiązkowymi i cyklicznymi pomiarami emisji gazów do atmosfery. 

 

Dlaczego ENVILAB-EKO?

Wyróżnia Nas nie tylko profesjonalizm i zaawansowana technologia lecz i przede wszystkim dbałość o jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  terminowość Naszych opracowań.

Zakres Pomiarów Emisji Gazów do Atmosfery

1. Pomiar strumienia objętości gazów odlotowych dla ciśnienia dynamicznego >10 Pa metodą spiętrzeniową wg PN-Z-04030-7:1994 ( jest to pomiar tzw. przepływów w kominach i kanałach wentylacyjnych)

2. Pomiar stężenia pyłu w gazach odlotowych wg PN-Z-04030-7:1994

3. Pomiar stężenia w gazach odlotowych wg PN-ISO 10396:2001

· ditlenku siarki (SO2)
· tleneku węgla (CO)
· ditlenku węgla (CO2)
· tlenu (O2)
· tlenku azotu (NO)
· ditlenku azotu (NO2)
· tlenków azotu (NOx)

4. Pobieranie i oznaczanie w gazach odlotowych

·  ditlenku siarki (SO2)
· tleneku węgla (CO)

5. Pobieranie CHLOROWODORU (HCl) wg PN-EN 1911:2011

    6. Pobieranie i oznaczanie próbek gazów odlotowych do oznaczenia substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 13649:2005.

      · metanolu
      · acetonu
      · ksylenu – mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4
      · etanolu
      · butanu-1-olu
      · 2-metylopropanu-1-olu
      · octanu etylu
      · octanu n-butylu
      · toluenu
      · 2-butoksyetanolu
      · benzenu
      · styrenu
      · metakrylanu metylu
      · etylobenzenu
      · heksanu
      · cykloheksanonu
      · cykloheksanu
      · heptanu
      · octanu winylu
      · akrylonitrylu
      · dichlorometanu
      · trimetylobenzenu
      · tetrahydrofuranu
      · butan-2-olu
      · propan-2-olu
      · kwasu octowego
      · tetrachloroetenu

      7. Pobieranie FLUOROWODORU (HF) wg ISO 15713:2006

        Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

        Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

        • Pyłomierze
        • Analizatory
        • Spektrofometry
        • Chromatografy

        Dzięki zapleczu w postaci laboratorium analitycznego – analizy chromatograficzne oraz spektrofotometryczne  wykonujemy głównie we własnym zakresie.

        Oferujemy również profesjonalne przeprowadzanie wizji lokalnych oraz wyznaczania odcinków pomiarowych.

        Pilnie potrzebujesz pomiaru?

        Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.