Badania poziomu dźwięku

By słyszeć więcej...

Badania poziomu dźwięku – definicja

Poziom dźwięku – zwany również hałasem – ogólnie określa się niepożądane i uciążliwe drgania ośrodka sprężystego wpływającego na ośrodek słuchowy człowieka. Wedle Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy hałas to taki poziom dźwięku, który jest w stanie doprowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodka słuchu lub innego elementu zdrowia człowieka. Nadmierny poziom dźwięku może prowadzić do utraty słuchu i przyczynić się do wypadku podczas pracy.

Hałas to drgania cieczy, gazów lub ośrodków stałych, które wywołują zmianę ciśnienia (zaburzają równowagę ośrodka). Ciśnieniem referencyjnym w przypadku badania poziomu dźwięku jest ciśnienie atmosferyczne. Drgania przenoszone są przez strukturę ośrodka, emitując fale akustyczne.

Różnicę między ciśnieniem w ośrodku w chwili przechodzenia przez niego fali akustycznej a ciśnieniem referencyjnym (atmosferycznym) wyraża się w Pa. Pomiary ciśnienia dokonywane są w skali logarytmicznej ciśnienia akustycznego, wobec czego badania poziomu dźwięku opierają się na pomiarze poziomu ciśnienia akustycznego Lp w decybelach.

Hałas klasyfikuje się ze względu na częstotliwość drgań ośrodka. Wedle tego podziału wyróżnia się hałas ultradźwiękowy oraz hałas infradźwiękowy. Drgania ośrodka o niskich częstotliwościach nazywane są infradźwiękami ( 1- 20 Hz). Drgania ośrodka o wysokich częstotliwościach to ultradźwięki (10 000 – 100 000 Hz). Ludzkie ucho słyszy dźwięki w spektrum od 20 do 20 000 Hz.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma hałas?

Zbyt wysoki poziom dźwięków – zarówno infradźwięków, jak i ultradźwięków – przyczynia się do występowania zagrożeń, które dzieli się na dwie kategorie:

Zagrożenia dla narządu słuchu

Do nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu dochodzi zwykle po przekroczeniu poziomu dźwięku oscylującego powyżej 80 dB. Podstawową reakcją obronną jest podwyższenie progu słyszalnego. Co więcej, impulsowy hałas na poziomie 130 – 140 dB może przyczynić się do powstawania ubytków w błonie bębenkowej.

Zagrożenia wpływające na inne ośrodki, zmysły i narządy w organizmie człowieka

Do takich zagrożeń wynikłych ze zbyt dużego poziomu dźwięku należą:

 • Rozproszenie uwagi i koncentracji
 • Zmiana częstotliwości skurczów serca i ciśnienia krwi
 • Zaburzanie pracy gruczołów wydzielania zewnętrznego
 • Wpływ na perystaltykę jelit i żołądka
 • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

Wyposażenie pomiarowe ENVILAB-EKO.

Laboratorium środowiska pracy ENVILAB-EKO wyposażone jest w aparaturę pomiarową zdolną do przeprowadzania kompleksowej oceny i badań poziomu dźwięku. Dysponujemy nowoczesną i w pełni profesjonalną aparaturą pomiarową, w której skład wchodzi miernik poziomu dźwięku typ. SVAN 971 z przedwzmacniaczem typ SV 57357 i mikrofonem 7052E

Za pomocą tego urządzenia mierzymy:

 • Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
 • Maksymalny poziom dźwięku A
 • Szczytowy poziom dźwięku C

Pomiarów dokonujemy na terenie całej Polski.

Normy i zapisy prawne określające przeprowadzane pomiary hałasu w środowisku pracy:

 • Wymagania i zakres pomiarów wyznaczone wedle aktualnych norm.
 • Prawo Ochrony Środowiska (DzU z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU z 2007 r., Nr 120, poz. 826, z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji oraz energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem oraz portem.

Pilnie potrzebujesz pomiaru?

Skorzystaj z Naszej wyjątkowej usługi Pogotowia Pomiarowego i odbierz dokumentację do kontroli na czas.